Ochrana zdraví při práci

Ochrana zdraví je opravdu rozsáhlá problematika, a proto se touto činností zabývají některé společnosti, které nabízejí své kompletní služby BOZP. Například důkladně posuzují pracovní podmínky v dané firmě, rovněž vyhledávají rizikové faktory, také řeší na profesionální úrovni hodnocení kategorizace práce. Kromě toho kontrolují uzavřené smlouvy se zdravotnickou organizací, formuláře a harmonogramy lékařských prohlídek, evidenci rizikové práce. Mimo to ve společnostech vyhledávají také nebezpečí, stanovují potenciální rizika, vybírají nejvhodnější způsob hodnocení expozice zaměstnanců v rámci jednotlivým faktorům pracovních podmínek, sledují naplňováni úkolů. V neposlední řadě se specializují na navrhování optimálních opatření k ochraně zdraví při práci, které se týkají jak konkrétní práce, tak i samotného pracoviště.
Tyto společnosti se věnují školení BOZP, poradenské činnosti a zavádí ve firmách perfektní organizační systém dle konkrétních podmínek.

Ochrana zdraví

Obrana zdraví při práci je stěžejní oblast, na kterou nesmí zapomínat ani jeden zaměstnavatel. Díky tomuto mezivědnímu oboru se předchází nejenom ohrožení, ale i poškození samotného lidského zdraví v rámci pracovního procesu.
Přesné znění ochrany zdraví lze nalézt v zákoníku práce, který nařizuje každému zaměstnavateli, aby svým zaměstnancům zajistil adekvátní pracovní podmínky. Zkrátka k základním povinnostem každého zaměstnavatele patří:

  • provedení kategorizace rizik práce a jejich podrobná identifikace, návrh řešení,
  • velmi vyčerpávající evidence u všech rizikových prací,
  • zajištění lékařské prohlídky a to všem svým zaměstnancům,
  • vybavení daného pracoviště vhodnými prostředky pro poskytnutí nejnutnější první pomoci.
  • Ochrana zdraví při práci souvisí také s dalšími povinnostmi dle konkrétního pracoviště a jednotlivých podmínek práce.

BOZP

BOZP je velmi důležitá zkratka, která je přesně definovaná zákoníkem práce. Jde tedy o jakýsi soubor legislativního opatření, jenž slouží k předcházení následného ohrožení nebo poškození samotného lidského zdraví a to v rámci pracovního procesu. Právě BOZP se řadí k nejdůležitějším povinnostem zaměstnavatele, jejichž prvotním cílem je prevence.
Nejenom začínající podnikatelé mohou tuto oblast zanedbat, a proto existuje na trhu několik společností, které se specializují právě na BOZP. Poskytují řadu kompletních služeb v této oblasti, jako je vypracování běžné dokumentace, sestavení další složitější dokumentace podle provozu, školení či zastoupení při jednáních, výjimkou nejsou ani poradenské služby.
Například vypracování standardní dokumentace může obsahovat nejenom směrnice pro poskytování nejrůznějších osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních pomůcek, ale i obsáhlý seznam zakázaných prací, jež se týkají žen, těhotných či mladistvých. Dále se tu kategorizuje práce a provádí analýza rizik. V rámci další dokumentace se řeší například provozní a přepravní řád jednotlivé firmy, roční prověrky bezpečnosti práce, eventuálně opatření související s vyhledávání rizik.
Školící služby zahrnují jednak vstupní školení zaměstnanců, jednak periodické školení, kvalifikační školení apod. Vypracovává se úplná dokumentace k jednotlivým školícím činnostem.
Rovněž dané firmy nabízejí zastoupení v rámci jednání s orgány státního dozoru, okresní a krajskou hygienickou stanicí, zdravotní pojišťovnou, odborovými orgány či institutem technické inspekce.
V neposlední řadě se orientují také na poradenské služby, jako je kupříkladu velmi odborné poradenství při zpracování dodatků BOZP, při uzavírání smluvních vztahů mezi subdodavateli. Sledují aktuální legislativní vývoj a přenáší jej do vznikající dokumentace. Zjišťují zdroje a následné příčiny pracovních úrazů a navrhují opatření atd.

Bezpečnost práce v praxi

bezpečnost práce v praxiKaždá práce je spojena s nějakým rizikem či nebezpečím. Nebezpečí vzniku úrazu, poškození zdraví může být minimalizováno za předpokladu, že bude dodržována bezpečnost práce. Bezpečnost práce je označení pro část pracovněprávních vztahů, které je zaměstnavatel povinen plnit. Bezpečnost práce není v zájmu jen zaměstnavatele, aby nedostal tučnou pokutu, ale především zaměstnance. Poučený a znalý zaměstnanec je mnohem lepší než jeho pravý opak. To, že je bezpečnost práce důležitá, vedlo dokonce ke vzniku oboru, jež se tímto zabývá. BOZP, jak zní jeho zkratka, se zabývá veškerými částmi ochrany lidského zdraví spojeného s výkonem práce. Snaží se odhalit rizika vyplívající z pracovního procesu a následně je zmenšit či odstranit vhodnými a smysluplnými opatřeními.
Tématem bezpečnosti práce se zabývá Zákoník práce. Ten přímo stanovuje povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových organizací. Je logické, že největší porce povinností připadá na zaměstnavatele.
Nejzákladnějším předpokladem bezpečnosti práce je zdravé pracovní prostředí. To znamená, že zaměstnavatel musí plnit bezpečnostní a hygienické předpisy. Ty jsou rozličné pro jednotlivé druhy pracovišť. Pro zaměstnance je důležité, že pokud zaměstnavatel vyžaduje výkon práce, u níž zaměstnanec oprávněně předpokládá ohrožení vlastní osoby či cizích osob, má právo ji odmítnout. Odmítnutí vykonávat práci v tomto případě není porušení pracovních povinností. Takovou modelovou situací může být požadavek zaměstnavatele, aby zaměstnanec pracoval se zařízením, s nímž nemá odbornou kvalifikaci. V méně kritických případech jako je nesprávně osvětlené pracoviště, má zaměstnanec právo požadovat nápravu, ale ne neplnit své pracovní povinnosti.
Mezi základní povinnosti zaměstnavatele ve spojení s bezpečností práce patří též povinnost označit nebezpečná místa na pracovišti, nouzové východy a každoročně pořádat bezpečnostní školení. Neméně důležitou součásti bezpečnosti práce jsou i bezpečnostní tabulky a značky.

Bezpečnost práce upravuje Zákoník práce

Bezpečnost práce upravuje Zákoník práce

Bezpečnost práce je obecně upravena Zákoníkem práce  – zákonem č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů.

Základní povinností zaměstnavatele při bezpečnosti práce je udržovat zdravé pracovní prostředí. Týká se to především bezpečnostních a hygienických předpisů. Mezi nejdůležitější předpisy bezpečnosti práce patří vládní nařízení 178/2001 stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a dále například vyhláška o poskytování osobních ochranných pomůcek nebo obecně předpisy požární ochrany.