Bezpečnost práce v praxi

bezpečnost práce v praxiKaždá práce je spojena s nějakým rizikem či nebezpečím. Nebezpečí vzniku úrazu, poškození zdraví může být minimalizováno za předpokladu, že bude dodržována bezpečnost práce. Bezpečnost práce je označení pro část pracovněprávních vztahů, které je zaměstnavatel povinen plnit. Bezpečnost práce není v zájmu jen zaměstnavatele, aby nedostal tučnou pokutu, ale především zaměstnance. Poučený a znalý zaměstnanec je mnohem lepší než jeho pravý opak. To, že je bezpečnost práce důležitá, vedlo dokonce ke vzniku oboru, jež se tímto zabývá. BOZP, jak zní jeho zkratka, se zabývá veškerými částmi ochrany lidského zdraví spojeného s výkonem práce. Snaží se odhalit rizika vyplívající z pracovního procesu a následně je zmenšit či odstranit vhodnými a smysluplnými opatřeními.
Tématem bezpečnosti práce se zabývá Zákoník práce. Ten přímo stanovuje povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových organizací. Je logické, že největší porce povinností připadá na zaměstnavatele.
Nejzákladnějším předpokladem bezpečnosti práce je zdravé pracovní prostředí. To znamená, že zaměstnavatel musí plnit bezpečnostní a hygienické předpisy. Ty jsou rozličné pro jednotlivé druhy pracovišť. Pro zaměstnance je důležité, že pokud zaměstnavatel vyžaduje výkon práce, u níž zaměstnanec oprávněně předpokládá ohrožení vlastní osoby či cizích osob, má právo ji odmítnout. Odmítnutí vykonávat práci v tomto případě není porušení pracovních povinností. Takovou modelovou situací může být požadavek zaměstnavatele, aby zaměstnanec pracoval se zařízením, s nímž nemá odbornou kvalifikaci. V méně kritických případech jako je nesprávně osvětlené pracoviště, má zaměstnanec právo požadovat nápravu, ale ne neplnit své pracovní povinnosti.
Mezi základní povinnosti zaměstnavatele ve spojení s bezpečností práce patří též povinnost označit nebezpečná místa na pracovišti, nouzové východy a každoročně pořádat bezpečnostní školení. Neméně důležitou součásti bezpečnosti práce jsou i bezpečnostní tabulky a značky.

.