Povinná dokumentace BOZP pro firmy a podnikatele

bezpecnost-prace[1]Každý podnikatel a každá firma je povinna dodržovat platné právní předpisy vyplývající ze zákona o podnikání. Pokud podcení podnikatel nebo firma důležitost dodržování těchto předpisů, vystavuje se tak možnosti vysokých pokut, které mohou podnik v horším případě zlikvidovat.

Jednou ze základních povinností, které předepisuje Zákoník práce 262/2006Sb. je zajistit pro své zaměstnance bezpečné pracoviště, pro výkon práce a dále je povinen předcházet rizikům, které z výkonu práce vyplývají. Chytrý podnikatel, který má i vlastní zaměstnance, tak má zpracovaný soubor dokumentů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkráceně Dokumentaci BOZP, kterou zajistí bezpečné prostředí pro práci a chrání tak zdraví svých zaměstnanců. V neposlední řadě chrání také sebe před pokutami od kontrolních orgánů a problémy s případným plněním od pojišťoven.

Dokumentace BOZP se zpracuje vždy na konkrétní firmu tak, aby zjištěné skutečnosti a rizika dané firmy byly uvedeny v obsahu dokumentace. Pouhé vzorové dokumenty nejsou v tomto ohledu přípustné.

Za porušení povinností vyplývající z bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké pokuty od státních kontrolních úřadů, proto je moudré vyhledat pomoc profesionálů specializovaných v BOZP a PO. Tito lidé jsou schopni na vysoké úrovni zpracovat kompletní dokumentaci na základě posouzení daných informací a sjednat nápravu, v případě zjištění nedostatků při fyzické kontrole.

Dokumentace BOZP může obsahovat:

  • vyhodnocení a analýzu rizik možného ohrožení zdraví při práci
  • organizační směrnice
  • provozní řády a směrnice
  • pracovní instrukce a postupy
  • zpracování návrhu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
  • dokumentace pracovních úrazů – kniha úrazů, postup při a po úrazu
  • atd. (dle konkrétního zaměření organizace)

bozpcdVeškerou dokumentaci k BOZP je nutné mít v pořádku, tedy provádět její aktualizaci. Tato aktualizace se nejčastěji provádí v rámci pravidelného auditu BOZP v organizaci, který je zákonem definován minimálně jednou ročně. U organizací s vyšší mírou rizika či s vyšším požárním nebezpečím jsou kontroly četnější.

Mezi povinnosti zaměstnavatele, patří i seznámení zaměstnanců s příslušnou částí dokumentace BOZP. Seznámení lze řešit oběhem tištěných dokumentů po jednotlivých zaměstnancích a nebo modernější cestou – elektronicky. K těmto účelům již dnes slouží chytré programy a aplikace, jako je např. BOZP-SYSTEM, který zajistí zaměstnavateli aktuálnost dokumentace, seznámení zaměstnanců s patřičnou částí dokumentace, hlídání termínů kontrol, přehled nedostatků, školení BOZP a PO a další funkce, které lze dnes pohodlně poskytovat online (cloudové řešení).

Jelikož majitel firmy odpovídá za vedení dokumentace, nese také největší odpovědnost v případě zjištění nedostatků. Je důležité si uvědomovat, že za porušení BOZP může následovat i trestně – právní postih.

Autor článku: OZO v prevenci rizik Silvie Šnebergerová ze společnosti www.bezpecnostprace.info

 

.