Bezpečnost ve světě řezných nástrojů

bezpecnostni_nozeBezpečnostní nože, řezače a výměnné čepele mohou výrazně snížit riziko zranění pořezáním na pracovišti, které jsou většinou způsobeny běžnými noži při nechtěném sklouznutí nože z řezané plochy. Bezpečnostní nože ale i v dnešních dnech nejsou všude vítány, a to z důvodu obavy, že výkon takovéhoto nástroje je oproti běžnému noži menší. Technologie se neustále vyvíjí, a tak tento pohled na věc můžeme s potěšením přenechat minulosti. Stále však můžeme nalézt společnosti, které používají konvenční nože s nechráněnou čepelí a zbytečně tak zvyšují riziko poranění u svých pracovníků.

» Celý článek…

Inspektorát bezpečnosti práce

22e5ad393d2291cb9451d23d726baf8b[1]Na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce v sekci Bezpečnost práce pak máte možnost nalézt veškeré potřebné informaci o této oblasti. Pokud byste chtěli tyto informační materiály získat v tištěné podobě, jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích inspekce práce.

» Celý článek…

Povinná dokumentace BOZP pro firmy a podnikatele

bezpecnost-prace[1]Každý podnikatel a každá firma je povinna dodržovat platné právní předpisy vyplývající ze zákona o podnikání. Pokud podcení podnikatel nebo firma důležitost dodržování těchto předpisů, vystavuje se tak možnosti vysokých pokut, které mohou podnik v horším případě zlikvidovat.

» Celý článek…

Bezpečnost práce na stavbách

5d574802918d1861aaa6e72c70eec32d[1]Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví na stavbách je upravena nařízením vlády z roku 2006. Každého zaměstnavatele, jakožto zhotovitele stavebních prací, se týkají jisté podmínky bezpečnosti práce, jako je kupříkladu zajištění jak odborné, tak zdravotní způsobilosti svých zaměstnanců či poskytnutí těmto pracovníkům případné ochranné pracovní pomůcky.

» Celý článek…

Bezpečnost práce na počítači

pcV současné době, kdy téměř každý jedinec má k dispozici svůj vlastní počítač, jsou čím dál častěji zmiňována pravidla bezpečnosti práce na počítači. Takzvaná počítačová bezpečnost je tedy spojena se zabezpečením dat v počítačích.

» Celý článek…

Jak školit své zaměstnance rychle, efektivně za rozumnou cenu?

logo_crdr_skoleni[1]Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je mj. proškolit všechny své zaměstnance na problematiku z oblasti  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

 

» Celý článek…

Koordinátor bozp

BOZP školení může provést zaměstnavatel sám, když má maximálně 25 zaměstnanců a potřebné znalosti k tomu. Nad tento počet potřebuje ten, kdo školí odbornou způsobilost. Větší firmy rádi využívají přímo služby specializovaných firem z oblasti BOZP, které mohou nabídnout profesionální školení se vším všudy.
Firmy zabývající se výstavbou si musí kromě školení zajistit i koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP je nezbytný jestliže na staveništi působí zaměstnanci od více jak jednoho dodavatele. Tomu musí stavebník předat všechny informace a podklady a poskytnout mu potřebnou součinnost. Koordinátor je při své činnosti zavázán mlčenlivostí. Nesmí tedy vyzradit žádné informace a skutečnosti jiným osobám.

Bezpečnost práce školení

Bezpečnost a ochranu zdraví lze nejlépe po splnění všech předpisů podpořit školením. BOZP školení musí ze zákona zajistit každý zaměstnavatel. Školení se týká všech právních a dalších předpisů svázaných s výkonem práce. Bezpečnost práce školení musí absolvovat každý nově příchozí zaměstnanec, každý kdo změní pracovní zaměření nebo druh práce. Školení se musí též připravit, když se zavede nová technologie, změní se výrobní a pracovní prostředky a postupy a kdykoliv, kdy si to situace vyžaduje. To, kolik BOZP školení zaměstnanec ve firmě absolvuje, stanovuje zaměstnavatel sám. Avšak platí, že čím je pracovní riziko vyšší, tím častěji by mělo být školení pro dané zaměstnance připraveno. Nestačí ale jen zaměstnance proškolit, musí se ověřit i jejich nabyté znalosti. Ověření lze provést písemně i ústně. Neuspěje-li zaměstnanec napoprvé, zopakuje si znovu zkoušku za 30 dnů. Ti zaměstnanci, jež neuspějí, musí zaměstnavatel přeřadit na jinou práci. O celém školení musí zaměstnavatel vést dokumentaci. Tu lze pak použít při různých inspekcích odpovědných orgánů, a jestliže se zaměstnanec zraní, pak má důkaz, že se to stalo i přes řádné školení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci bezpečnosti na pracovišti musí zaměstnavatel identifikovat možné rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, identifikovat příčiny a jejich zdroje a přijmout vhodná opatření. Není-li možné rizika odstranit, má zaměstnavatel povinnost je minimalizovat. Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště bylo prostorově, konstrukčně vybavené a uspořádané s ohledem na bezpečnostní požadavky a hygienické limity. Bezpečnost při práci lze dosáhnout použitím vhodných ochranných pracovních prostředků a dodržování bezvadné funkčnosti používaných strojů, technických přístrojů, dopravních prostředků a nářadí. Řešení bezpečnosti práce není jednorázová činnost, ale vyžaduje průběžný aktivní přístup, jen tehdy má skutečný přínos.

Bezpečnost práce na pracovišti

Bezpečnost práce na pracovišti je nezvratitelným faktem, že výkon pracovních činností je rizikovější než běžný soukromý život. To platí pro všechny druhy pracovních činností. Rizika nemusí být na první pohled viditelná, ale z dlouhodobého hlediska mohou mít větší dopad. Svá rizika a nebezpečí mají i často opomíjená administrativní pracoviště. Proto, když se mluví o bezpečnosti práce, platí jedno moudro, které říká, že neexistuje bezpečné pracoviště ani bezpečná práce, ale jen více či méně nebezpečná práce a pracoviště. Bezpečnost práce má stejnou důležitost jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Při nedodržení pak v krajních případech končí smrtí či trvalým a nezvratným poškozením zdraví zaměstnance. Při chybě na straně zaměstnavatele mu hrozí finanční postihy, vězení a ztráta dobrého jména, což znamená, že na další podnikání může rovnou zapomenout. Pro zamezení vzniku podobného scénáře, je nutné vyžadovat, aby byla s určitým předstihem řešena bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost při práci a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To jsou tři základní okruhy, kterým se zabývá přímo obor BOZP.