Category Archives: Bezpečnost práce aktuality

Inspektorát bezpečnosti práce

Na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce v sekci Bezpečnost práce pak máte možnost nalézt veškeré potřebné informaci o této oblasti. Pokud byste chtěli tyto informační materiály získat v tištěné podobě, jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích inspekce práce.

Bezpečnost práce na stavbách

Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví na stavbách je upravena nařízením vlády z roku 2006. Každého zaměstnavatele, jakožto zhotovitele stavebních prací, se týkají jisté podmínky bezpečnosti práce, jako je kupříkladu zajištění jak odborné, tak zdravotní způsobilosti svých zaměstnanců či poskytnutí těmto pracovníkům případné ochranné pracovní pomůcky.

Bezpečnost práce na počítači

V současné době, kdy téměř každý jedinec má k dispozici svůj vlastní počítač, jsou čím dál častěji zmiňována pravidla bezpečnosti práce na počítači. Takzvaná počítačová bezpečnost je tedy spojena se zabezpečením dat v počítačích.

Koordinátor bozp

BOZP školení může provést zaměstnavatel sám, když má maximálně 25 zaměstnanců a potřebné znalosti k tomu. Nad tento počet potřebuje ten, kdo školí odbornou způsobilost. Větší firmy rádi využívají přímo služby specializovaných firem z oblasti BOZP, které mohou nabídnout profesionální školení se vším všudy. Firmy zabývající se výstavbou si musí kromě školení zajistit i koordinátora […]

Bezpečnost práce školení

Bezpečnost a ochranu zdraví lze nejlépe po splnění všech předpisů podpořit školením. BOZP školení musí ze zákona zajistit každý zaměstnavatel. Školení se týká všech právních a dalších předpisů svázaných s výkonem práce. Bezpečnost práce školení musí absolvovat každý nově příchozí zaměstnanec, každý kdo změní pracovní zaměření nebo druh práce. Školení se musí též připravit, když […]

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci bezpečnosti na pracovišti musí zaměstnavatel identifikovat možné rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, identifikovat příčiny a jejich zdroje a přijmout vhodná opatření. Není-li možné rizika odstranit, má zaměstnavatel povinnost je minimalizovat. Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště bylo prostorově, konstrukčně vybavené a uspořádané s ohledem na bezpečnostní požadavky a hygienické limity. Bezpečnost při práci lze dosáhnout […]

Bezpečnost práce na pracovišti

Bezpečnost práce na pracovišti je nezvratitelným faktem, že výkon pracovních činností je rizikovější než běžný soukromý život. To platí pro všechny druhy pracovních činností. Rizika nemusí být na první pohled viditelná, ale z dlouhodobého hlediska mohou mít větší dopad. Svá rizika a nebezpečí mají i často opomíjená administrativní pracoviště. Proto, když se mluví o bezpečnosti […]

Ochrana zdraví

Obrana zdraví při práci je stěžejní oblast, na kterou nesmí zapomínat ani jeden zaměstnavatel. Díky tomuto mezivědnímu oboru se předchází nejenom ohrožení, ale i poškození samotného lidského zdraví v rámci pracovního procesu. Přesné znění ochrany zdraví lze nalézt v zákoníku práce, který nařizuje každému zaměstnavateli, aby svým zaměstnancům zajistil adekvátní pracovní podmínky. Zkrátka k základním […]

BOZP

BOZP je velmi důležitá zkratka, která je přesně definovaná zákoníkem práce. Jde tedy o jakýsi soubor legislativního opatření, jenž slouží k předcházení následného ohrožení nebo poškození samotného lidského zdraví a to v rámci pracovního procesu. Právě BOZP se řadí k nejdůležitějším povinnostem zaměstnavatele, jejichž prvotním cílem je prevence. Nejenom začínající podnikatelé mohou tuto oblast zanedbat, […]

Bezpečnost práce v praxi

Každá práce je spojena s nějakým rizikem či nebezpečím. Nebezpečí vzniku úrazu, poškození zdraví může být minimalizováno za předpokladu, že bude dodržována bezpečnost práce. Bezpečnost práce je označení pro část pracovněprávních vztahů, které je zaměstnavatel povinen plnit. Bezpečnost práce není v zájmu jen zaměstnavatele, aby nedostal tučnou pokutu, ale především zaměstnance. Poučený a znalý zaměstnanec […]